wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Aïcha Pure Beauty

Versie geldig vanaf 1 januari 2015

Chete Cosmetics (emz)
Laan van Meerdervoort 531
2563 AV Den Haag

+31 707 524 809
+31 619 897 542

sales@aichapurebeauty.nl

KvK 58100156
BTW  NL.1815.00760.B01 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aïcha Pure Beauty. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Aïcha Pure Beauty

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aïcha Pure Beauty behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Aïcha Pure Beauty erkend.

1.4 Aïcha Pure Beauty garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Begrippen

2.1 De klant is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Aïcha Pure Beauty de overeenkomst heeft gesloten

2.2. Onder 'werkdagen' wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Aïcha Pure Beauty alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Aïcha Pure Beauty alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Aïcha Pure Beauty en op orderbevestigingen aangegeven.

2.3 Overeenkomst is de overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Aïcha Pure Beauty aan de klant.

2.4 Onder 'schriftelijk' wordt verstaan: communicatie per brief of email.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Aïcha Pure Beauty streeft naar een leveringstermijn van maximaal vijf (5) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Aïcha Pure Beauty vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of er is om andere redenen vertraging) of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden geleverd, dan ontvangt de consument binnen één (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Aïcha Pure Beauty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Aïcha Pure Beauty geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Aïcha Pure Beauty gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

3.6 Aïcha Pure Beauty is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

3.7 Bestellingen gedaan bij Aïcha Pure Beauty worden uitsluitend geleverd in Nederland

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Aïcha Pure Beauty. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een cadeau- of kortingsbon, uitgegeven door Aïcha Pure Beauty. Een cadeau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch Aïcha Pure Beauty cadeaubonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

4.6 De koper geeft Aïcha Pure Beauty alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

4.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Aïcha Pure Beauty (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Aïcha Pure Beauty dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.aichapurebeauty.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Aïcha Pure Beauty respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Aïcha Pure Beauty in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Aïcha Pure Beauty garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Aïcha Pure Beauty deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Aïcha Pure Beauty

6.3 Indien klachten van de afnemer door Aïcha Pure Beauty gegrond worden bevonden, zal Aïcha Pure Beauty naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aïcha Pure Beauty en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel Aïcha Pure Beauty tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Aïcha Pure Beauty gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Aïcha Pure Beauty voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Aïcha Pure Beauty is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Aïcha Pure Beauty de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aïcha Pure Beauty en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Aïcha Pure Beauty het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Aïcha Pure Beauty nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Aïcha Pure Beauty gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Aïcha Pure Beauty kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Aïcha Pure Beauty en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Aïcha Pure Beauty op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Aïcha Pure Beauty behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 Als gekochte producten worden geretourneerd of door Aïcha Pure Beauty worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs terug. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Aïcha Pure Beauty ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal Aïcha Pure Beauty deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Aïcha Pure Beauty het door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Aïcha Pure Beauty behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4 Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Aïcha Pure Beauty schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Aïcha Pure Beauty de klant hiervan schriftelijk in kennis Pure Beauty heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Aïcha Pure Beauty gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Aïcha Pure Beauty is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Aïcha Pure Beauty van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Aïcha Pure Beauty behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is www.aichapurebeauty.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Aïcha Pure Beauty bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid en reclamatie

11.1 Aïcha Pure Beauty niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Aïcha Pure Beauty is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Aïcha Pure Beauty geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.3 Aïcha Pure Beauty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.4 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Aïcha Pure Beauty niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Aïcha Pure Beauty bij een noten allergie raden wij u aan voor gebruik of aankoop eerst een arts te raadplegen. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.5 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Aïcha Pure Beauty te melden. Zie 8.3 en 8.4 Nadat u de bestelde producten heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met www.aichapurebeauty.com, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

11.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.3 en 8.4 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Aïcha Pure Beauty te melden. De klant dient de producten te retourneren naar een door Aïcha Pure Beauty vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende en/of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Aïcha Pure Beauty de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Aïcha Pure Beauty zolang de afnemer de vorderingen van Aïcha Pure Beauty uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Aïcha Pure Beauty wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Aïcha Pure Beauty zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Aïcha Pure Beauty of een door Aïcha Pure Beauty aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Aïcha Pure Beauty haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Aïcha Pure Beauty zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Aïcha Pure Beauty

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Aïcha Pure Beauty geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14. Diversen

14.1 14.1 Indien u aan Aïcha Pure Beauty schriftelijk opgave doet van een adres, is Aïcha Pure Beauty gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Aïcha Pure Beauty schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

, 14.2 Wanneer door Aïcha Pure Beauty gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aïcha Pure Beauty deze voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aïcha Pure Beauty in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aïcha Pure Beauty vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Aïcha Pure Beauty en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Aïcha Pure Beauty er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Terms & Conditions

1. TERMS OF USE; ACCEPTANCE. Your use of this website constitutes your agreement, without modification, of the terms, conditions, and notices contained herein. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, CONDITIONS AND NOTICES, DO NOT USE THIS SITE.

2. PERSONAL USE LIMITATION. This website is for your personal, non-commercial use only. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information or intellectual property obtained from this website. You warrant that all information supplied by you or on your behalf in using this website is true and accurate.

3. COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES. All contents of this website are owned by Aicha Pure Beauty or the attributed parties. All rights are reserved. All trademarks, trade names, logos, service marks and other intellectual property (such as text, images, graphics, icons, audio, video and software) appearing on this website are owned by Aicha Pure Beauty and its affiliates, or by their suppliers. All rights are reserved with respect to such intellectual property.

4. DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT: YOUR USE OF THIS WEBSITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TO THE FULL EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, .............................. EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND WITH RESPECT TO THIS SITE AND ANY DATA, PRODUCTS OR SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH THIS SITE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT Aicha Pure Beauty MAKES NO WARRANTY THAT: (a) THIS WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (b) THIS WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR FREE OF VIRUSES, ERRORS, WORMS, DATE BOMBS, TIME BOMBS, OR OTHER HARMFUL COMPONENTS; (c) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THIS WEBSITE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; (d) THE QUALITY OF ANY DATA, PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIAL PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THIS WEBSITE WILL MEET YOUR EXPECTATIONS; (e) ANY ERRORS ON THIS SITE WILL BE CORRECTED; OR (f) THE DATA AND MATERIALS PRESENTED OR DISPLAYED ON THIS WEBSITE ARE CORRECT, ACCURATE, OR RELIABLE, OR WILL BE ADMISSIBLE IN ANY COURT OR LAW OR TRIBUNAL OR GOVERNMENT ACTION. ANY CONTENT OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THIS WEBSITE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH CONTENT. YOU AGREE THAT Aicha Pure Beauty OR ANY THIRD PARTY ENGAGED IN PROVIDING SERVICES TO YOU ON OR THROUGH THIS WEBSITE SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THEFT, UNAUTHORIZED ACCESS, SYSTEMS FAILURE, COMMUNICATIONS LINE FAILURE, OR OTHER OCCURRENCES BEYOND THE CONTROL OF Aicha Pure Beauty OR SUCH THIRD PARTIES. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER WRITTEN OR ORAL, WHETHER OBTAINED BY YOU FROM Aicha Pure Beauty REALTORS, FROM AN Aicha Pure Beauty EMPLOYEE OR AGENT, OR THROUGH OR FROM THIS SITE, SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THESE TERMS OF USE. Aicha Pure Beauty WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVENUE, INCOME, GOODWILL, USE, DATA, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF Aicha Pure Beauty HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM: (i) THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS WEBSITE; (ii) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION, OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED, OR MESSAGES RECEIVED OR TRANSACTIONS ENTERED INTO, THROUGH, OR FROM THIS WEBSITE; (iii) ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR ACCOUNT, TRANSMISSIONS, OR DATA DUE TO YOUR CONDUCT, INACTION, OR NEGLIGENCE; (iv) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THIS WEBSITE; OR (v) ANY OTHER MATTER RELATING TO THIS WEBSITE.

5. INDEMNITY. You agree to indemnify, defend, and hold harmless Aicha Pure Beauty, its subsidiaries and affiliates, and the officers, directors, employees, and agents of Aicha Pure Beauty and its subsidiaries and affiliates, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, or expenses, including attorneys' fees and costs, arising out of or in any way connected with your access to or use of this website.

6. NO UNLAWFUL OR PROHIBITED USE. As a condition to your use of this website, you warrant that you will not use this website for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices.

7. PUBLIC FORUMS. Aicha Pure Beauty is not responsible for reviewing, editing or otherwise censoring the accuracy, appropriateness or credibility of content posted in public forums, chat rooms, bulletin boards, and/or any other open exchanges on this website.

8. LINKS TO THIRD-PARTY SITES. This website may contain hyperlinks to websites and/or date operated by parties other than Aicha Pure Beauty Such hyperlinks are provided for your reference only. Aicha Pure Beauty does not control such websites and is not responsible for their contents. The inclusion of hyperlinks to such websites does not imply any endorsement of the material on such websites or any association with their operators.

9. SOFTWARE AVAILABLE ON THIS WEBSITE. Any software that is made available to use or download from this website (“Software”) is the copyrighted work of Aicha Pure Beauty, its affiliates, and/or their suppliers. Your use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies, or is included with, the Software (“License Agreement”). You may not install or use any Software that is accompanied by or includes a License Agreement unless you first agree to the License Agreement terms. For any Software not accompanied by a License Agreement, Aicha Pure Beauty hereby grants to you, the user, a personal, nontransferable license to use the Software for viewing and otherwise using this website in accordance with these terms and conditions and for no other purpose. Please note that all Software, including, without limitation, all HTML code contained on this website, is owned by Aicha Pure Beauty, its affiliates, and/or their suppliers, and is protected by copyright laws and international treaty provisions. Any reproduction or redistribution of the Software is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Without limiting the foregoing, copying or reproduction of the Software to any other server or location for further reproduction or redistribution is expressly prohibited. The Software is warranted, if at all, only according to the terms of the License Agreement. You acknowledge that the Software and any accompanying documentation and/or technical information are subject to applicable export control laws and regulations of the USA. You agree not to export or re-export the Software, directly or indirectly, to any countries that are subject to export restrictions.

10. MODIFICATION OF THESE TERMS AND CONDITIONS. Aicha Pure Beauty reserves the right to change at any time the terms, conditions, and notices under which this website is offered.

11. PRIVACY. Please see the Privacy Policy posted on our website. The terms of the Privacy Policy are incorporated into these Terms of Use by this reference as though set forth herein.

.